Straf Wedstrijdreglement

Elke deelnemer aan deze wedstrijd van Straffe Streek (vzw Streekproducten Vlaams-Brabant) aanvaardt onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Straffe Streek.

Artikel 1:principe

De wedstrijd ‘Maak kans op een Straffe Streek Box’ is een initiatief van Straffe Streek, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De organisator heeft steeds het recht het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. Straffe Streek behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 2: wie kan deelnemen

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in België. Het personeel van Straffe Streek kan deelnemen, maar komt niet in aanmerking voor prijzen. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

  • de personeelsleden en de bestuurders van Straffe Streek,
  • elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt.

Artikel 3: hoe deelnemen

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en kan via het online wedstrijdformulier op www.straffestreekbox.be/wedstrijd

De wedstrijd start op 1 mei 2021 en wordt onherroepelijk afgesloten op 15 mei 2021, 23.59 uur.

Artikel 4: wedstrijdverloop

De wedstrijd houdt in dat de deelnemers drie wedstrijdvragen en een schiftingsvraag beantwoorden via het online wedstrijdformulier op www.straffestreekbox.be/wedstrijd

Artikel 5: kennisgeving van winst

De winnaars worden via hun e-mail op de hoogte gebracht door Straffe Streek en verkrijgen praktische instructies om hun prijs in ontvangst te nemen.

Artikel 6: toekenning en verdeling van de prijzen

Na het afsluiten van de wedstrijd bekijkt een jury van Straffe Streek de ingediende online wedstrijdformulieren. De prijzen worden toegekend aan de personen die de drie wedstrijdvragen correct beantwoordden en die het dichtst het antwoord van de schiftingsvraag benaderden.

Er worden 3 Straffe Streek Boxen (1 Bier-Romantiek Box, 1 Picknick Box en 1 Aardbei Beleving Box) weggeschonken aan 3 verschillende winnaars. De verdeling van de prijzen gebeurt door Straffe Streek. Straffe Streek vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te geven, om deze praktische afhandeling mogelijk te maken.

Straffe Streek kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen. Straffe Streek zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Een prijs in de vorm van een aankoopbon geeft geen recht op wisselgeld als het aankoopbedrag lager ligt dan het bedrag vermeld in de aankoopbon.

Artikel 7: privacy

Elke deelnemer geeft Straffe Streek toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de wedstrijd. Straffe Streek behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden niet doorgeven aan derden en kunnen niet gebruikt worden voor commerciële en onderzoeksdoeleinden.

Artikel 8: algemene bepalingen

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. Straffe Streek is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten hun wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Straffe Streek. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.

Straffe Streek kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Straffe Streek zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten.

Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op de website www.straffestreekbox.be/wedstrijdreglement

 

Actie afgelopen

Onze boxen zijn voorlopig uitverkocht. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of houd onze kanalen (social media/website) in de gaten om op de hoogte te blijven van onze volgende acties. 

Wij kijken er alvast naar uit om je opnieuw te verrassen!

Het Straffe Streek Team